Foretagsekonomi

Budgetering

En genomarbetad budget är en viktig del av den ekonomiska styrningen. Den ger dig riktlinjer och en tydlig plan att följa. Vi hjälper dig gärna att sätta upp mål, skapa strategier och etablera handlingsplaner för din verksamhet. Vi ställer dem inte bara mot finansiella mått som intäkter, kostnader, resultat och lönsamhet utan väger även in motivationsfaktorer och förhoppningar.